Guldmedlemmer

Bremdal Radio & TV
Nybolig Struer
Sparekassen Thy
Bang & Olufsen                                                                                                                                                                                            Holstebro Personaleforening